سرزمین ابدیت

طرح توجیهی نهالستان

مقدمه:

 

   بيشتر درختان ميوه چند سال پس از كاشت شروع به بازدهي مي كنند.علاوه بر هزينه هاي نسبتاً سنگين اوليه كه براي احداث باغ صورت مي گيرد ، در طول سالهاي قبل از شروع بار دهي هرساله مبالغ سنگيني جهت نگهداري وپرورش درختان صرف مي شود.

احداث باغ و توليد ميوه احتياج به سرمايه گذاري بلند مدت دارد. بنابراين اگر از ابتداي كار تامل و دقت كافي صورت نگيرد پس از چند سال زيان هاي جبران ناپذيري به باغ وارد مي آيد.

يكي از عوامل مهم و چه بسا مهمترين عامل احداث باغ گونه ،رقم و پايه درختان است انتخاب گونه ، رقم و پايه مناسب توسط متخصصين باغباني و باغداران مجرب بر اساس عوامل مختلفي صورت مي گيرد كه از بين اين عوامل شرايط اقليمي اعم از شرايط آب و هوايي و خاك نقش اصلي را ايفا مي كنند پس ازانتخاب بايد نهال مورد نظر تامين و در باغ كشت شود .

در كشور هاي پيشرفته از نظر ميوه كاري ، موسساتي وجود دارد كه انواع نهال هاي درختان ميوه و حتي نهال هاي غير مثمرو زينتي را با استانداردهاي معيني توليد و در اختيار باغداران مي گذارند. اين موسسات تحت ضوابط و مقرارت مدون و سخت گيرانه از طرف وزرات كشاورزي دقيقاً كنترل مي شوند . در اين كشورها خريداران اطمينان دارند كه نهال دريافتي از هر حيث مورد اطمينان بوده و كاملاً سالم ، عاري از بيماري هاي مختلف به ويژه بيماري هاي ويروسي است و حتماً از رقم و پايه مورد نظر مي باشد .

متاسفانه در كشور ما هنوز به اين مسئله مهم كه اساس باغها و توليدآينده آنها را تشكيل مي دهد توجه كافي نمي شود . موسسات توليد نهال در ايران بسته به انصاف و فرهنگ شخصي انواع نهال را با روش هاي سنتي توليد و عرضه مي كنند چه بسا رقمي را با نام مشخص به فروش مي رسانند و پس از سالها باغدار متوجه مي شود كه رقم مورد نظر وي نبوده است. و با مدعاي توليد كننده نهال متفاوت است و يا نهال ها به انواع بيماري هاي قارچي ، باكتريايي و به ويژه ويروسي مبتلا بوده و دانسته يا ندانسته در دسترس عموم قرار گرفته و بيماري ها در سطح كشور انتشار مي يابد .

در حال حاضر عملاً قانون يا ضابطه اي مدون براي كنترل نهالستان ها به اجرادر نمي آيد . هدف از تهيه اين دستور العمل تدوين شرايطي است كه در نهالستان ها و در توليد نهال ارقام درختان ميوه هسته دار و دانه دار بايد رعايت شود . اميد است اين دستورالعمل نقطه شروعي جهت ساماندهي وضعيت نهالستان ها باشد و نهايتاً به توليد كه هدف نهايي احداث باغ و كاشت درختان ميده است كمك شود.

مواردي كه بايد در ايجاد نهالستان مد نظر توليد كنندگان نهال قار گيرد تا نهال استاندارد تهيه و در اختيار باغداران گذاشته شود به شرح زير است:

الف) شرايط محل احداث نهالستان

1-زمين اختصاص يافته براي احداث نهالستان بايد حداقل از سه سال قبل زير كشت درختان ميوه و گياهان جاليزي و صيفي نرفته باشد.

1-1 پس از كندن نهال ها ، زمين خزانه بايد حداقل دو سال آيش و مجددا براي توليد نهال مورد استفاده قرار گيرد .

1-2 در صورت وجود عوامل بيماري زاي خاكزي مدت آيش سه ساله بوده و ضدعفوني خاك الزامي است.

2- نهالستان بايد در منطقه اي احداث شود كه خطر سرمازدگي زمستانه براي جوانه پيوندك يا شاخه حاصل از پيوندك وجود نداشته باشد.

3- سطح خزانه حداقل يك هكتار باشد .

4- خاك نهالستان بايد مرغوب و حاصلخيز بوده فاقد عوامل محدود كننده فيزيكي و شيميايي باشد .

5- خاك نهالستان بايد عاري از نماتد هاي بيماري زا و يا نماتد هاي ناقل بيماري ويروسي باشد . براي نمونه برداري از خاك قبل از احداث نهالستان ، از هر هكتار 5 نمونه ( عمق30-0) گرفته شود و پس از مخلوط شدن يك نمونه بدست مي آيد كه در آزمايشگاه بررسي شده و از نظر وجود نماتد هاي ناقل و نماتدهاي Meloidogyne مورد بررسي قرار مي گيرد .

6- نهالستان نبايد در مسير زه آب ياهرز آب ها يا آب هاي حاصل از سيلاب كه از باغ هاي درختان ميوه عبور مي كنند قرار داشته باشد .

7- نهالستان بايد در مكاني احداث شود كه حداقل خطر انتشار عوامل بيماري زا وجود داشته باشد و از احداث نهالستان در كانون الودگي بيماري هاي مسري اجتناب شود .

 

ب) آماده سازي زمين

1- خاك نهالستان بايد كاملاً حاصلخيز بوده و فاقد محدوديت هاي فيزيكي و شيميايي باشد تابا رشد بهينه باعث كاهش حساسيت آن به استرس ها و عوامل بيماري زا شده و شرايط براي توليد نهال استاندارد فراهم باشد .

2- استفاده از كود هاي ميكرو كامل، سولفات پتاسيم ودر صورت نياز كود فسفات قبل از شخم ، استفاده ازكود آلي تنها در صورتي كه كاملاً پوسيده باشد و عاري از عوامل بيماريزا و بذر علف هاي هرز باشد قابل توصيه است .

3- شخم خاك به عمق 35 سانتي متر ( دو شخم عمود بر هم) ديسك ودرصورت لزوم لولر انجام شود.

4- تقسيم بندي زمين به كرتهاي مشخص به طوريكه هركرت به تركيب پيوندي خاصي اختصاص داده شود و بين كرت ها از چهار طرف 2 متر فاصله باشد . هر كرت بايد داراي مجزايي باشد كه روي آن نوع پايه و پيوندك ، تاريخ كشت پايه و تاريخ پيوند نوشته شده باشد .

5- در صورتي كه آلودگي به عوامل بيماري زا وجود داشته باشد قبل از كاشت بايد با استفاده از متام سديم ضد عفوني خاك صورت گيرد .

 

ج) پايه:

براي پايه مي توان از پايه رويشي يا پايه گذاري استفاده كرد . در گونه هايي كه امكان استفاده از پايه هاي كلونال وجود دارد حتي المكان از اين پايه ها استفاده شود . بديهي است نوع پايه بسته به شرايط   ( اقليم، كشت متراكم يا استاندارد) توسط كميته فني نهال هر استان قابل تعيين و اعلام است .

در صورت استفاده از پايه بذري ، بذر انتخابی از همان محدوده جغرافیایی که قرار است نهال ها در آن کشت شوند تهیه می شود. حتی المکان باید سعی شود بذرهای انتخابی از یک رقم خاص باشد (جهت یکنواختی پایه ها). بذر انتخابی باید دارای قوه نامیه بالا بوده و کهنه نباشد .

زمان کاشت بایدبه نحوی باشد که نیاز سرمایی بذور کاملاً رفع شده و بذور به طور یکنواخت و منظم سبز کنند. در صورت چینه سرمایی مصنوعی باید پس از اینکه نیاز سرمایی کاملاً  رفع شد بذور در زمین کشت شوند . در صورت لزوم در مورد بذری مانند آلبالو خراش دهی بذرنیز صورت می گیرد .

در صورتی که از باغ مادری برای تهیه بذر استفاده می شود ، باغ مادری بایستی حداقل 600 متر از باغ های دگر فاصله داشته باشد.

 

د)نگهداري نهالستان درسال اول:

1-کلیه علف های هرز که می توانند منبع پایداری برخی عوامل بیماریزا بوده و موجب کاهش رشد نهالها شود بایستی از درون و حاشیه نهالستانها به طورکامل حذف شوند .

2-در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری اعم از عوامل بیماری زای قارچی یا علائم بیماری های ویروسی باید نهالهای آلوده به سرعت حذف شوند تا از سرایت بیماری به سایر نهال ها ممانعت شود.

3- نهالستان باید به طور مرتب مورد بررسی قرار گیرد و آفات و بیماری های عمومی نظیر آفات مکنده چوبخوار ها و سفیدک پودری و غیره به طور کامل کنترل شده و سم پاشی های لازم به موقع صورت گیرد.

4- نهال های دارای رشد کم و نهال هایی که دارای علائم بیماری هستند باید حذف شوند.

5- رشد پایه ها باید در حد مناسب باشد(آبیاری مناسب و استفاده از کود ازت به صورت  سرک) و انجام عملیات لازم بطوریکه در اوایل شهریور ماه نهال ها شرایط زیر را داشته باشند.

I.   ) تنه ی راست داشته باشد و کج و معوج نباشد.

II. ) حداقل ارتفاع از طوقهcm60 و تا ارتفاع cm20 شاخه ی فرعی وجود نداشته باشد و تنه فاقد زخم باشد.

III. ) حداقل قطر طوقه 8 میلی متر باشد و قسمت های پائینی تنه کاملاً چوبی شده باشد.

IV.   ) وضعیت ریشه از نظر رشد مناسب باشد.

V. ) پایه در زمان پیوند نباید بیش از یک فصل زراعی رشد کرده باشد و از پیوند پایه های دوساله اجتناب شود (بجزگردو)

 

ه)پيوند:

1- ارقام توسط کمیته فنی نهال تعیین و به خزانه دارتوصیه می شوند.

2-   پیوندک بایستی از باغ مادری عاری از عوامل بیماری زا تهیه شود . در غیر این صورت و تا زمان آماده شدن باغ مادری پیوندک ار درختانی که قبلاً توسط کمیته فنی نهال با استفاده ازبررسی های آزمایشگاهی جهت اطمینان از عدم وجود عوامل ویروسی و شبه ویروسی چک شده و اتیکت گذاری شده است تهیه می شود. ( کمیته فنی نهال موظف است با انجام بازدیدهای مکرر در طول فصل بهار نسبت به انتخاب درختان منبع پیوندک اقدام نموده و درختان سالم اتیکت گذاری کند تا در زمان مناسب از انها پیوندک تهیه شود.)

3-پیوند بایستی در فصل مناسب (ارجحیتب با پیوند شکمی خواب است) انجام شود به طوریکه خطر سرمازدگی زمستانه جوانه پیوندک یا شاخه اصل از رشد پیوندک را تهدید نکند ، انتخاب محل احداث نهالستان در این خصوص از اهمیت اصی برخوردار است.

4-در هسته دارها و دانه دارها پیوند شکمی نسبت به انواع پیوند ارجحیت دارد و از پیوند لوله ای نباید استفاده شود.

5- پیوند باید در ارتفاع مناسب زده شود (در هسته دارها 20-15 سانتی متر بالای طوقه ودر دانه دارها 20-10 سانتی متر بالای طوقه)

6- خزانه دار موظف است از ارقام اصلی و از ارقام گرده زا به صورت جداگانه در نهالستان خود پیوند بزند به طوریکه در زمان فروش نهال هردو رقم را به خریدار به صورت توام عرضه کند .

7- منبع پیوندک باید عاری از عوامل مهم بیماری زا خصوصاً عوامل ویروسی و فیتوپلاسمایی باشد.

8- ابزار پیوند زنی باید کاملا× و به طور مرتب ضد عفونی شود.

 

 

باغ مادري:

چنانچه تولید گنندگان نهال بخواهند به صورت صحیح و حرفه ای نهال تولید کنند باید اقدام به احداث باغ مادری نمایند و مواد گیاهی مورد نیاز خود را از باغ مادری تهیه کنند . باغ های مادری معمولاً به دو منظور: 1- تولید بذر. 2- تولید پیوندک احداث می شوند.

در احداث باغ مادری باید سرایط زیررعایت شود:

1-باغ مادری در زمین مرغوب احداث شود و حداقل تا 3 سال قبل از احداث باغ هیچگونه درخت میوه ای در آن کشت نشده باشد.

2-خاک محل احداث باغ مادری باید عاری از عوامل بیماری زا و به ویژه نماتد ها باشد.

3-باغ مادری تولید پیوندک باید حداقل 200 متر از باغ های دیگر فاصله داشته باشد و درمورد باغ های مادری تولید بذر این فاصله باید 600 متر باشد.

4-برای ایجاد باغ مادری به منظور تولید پیوندک پس از تهیه زمین درختان با فواصل 1*2 متر کاشته می شوند ارقام مختلف در ردیف های جداگانه ، و فاصله بین گونه ها باید 3 مترباشد . در باغ های مادری که به منظور تولید بذر احداث می شوند فواصل درختان مشابه فواصل درختان در باغ های تجاری است . بین قطعات مربوط به گونه های مختلف فواصل بیشتری منظور شود تا کاملاً از یکدیگر مجزا باشند .

5- باغ های مادری باید کاملاً در مقابل آفات و بیماری ها محافظت شوند.

6- درختان باغ مادری تولید پیوندک نباید گل بدهند( مگر به منظور چک کردن درستی ارقام)

7- باغ های مادری نباید در مسیر روان آب های سطحی و هرز آب سایر باغات قرار داشته باشند و اب آبیاری باید عاری از عوامل بیماریزا و ناقل ها باشد.

8- در بستر باغ های مادری و حواشی باغ تا فاصله 10 متری نباید اجازه رشد به سایر گیاهان (علف های هرزو گیاهان خودروو غیره) داده شود.

9- باغ های مادریتولید پیوندک نباید بیش ا ز10 سال و تولید بذربیش از 12 سال نگهداری شود.

 

 

 

ز)نگهداري نهالستان در سال دوم:

1-نهالستان عاری از هرگونه بیماری و آفت باشد.

2-نهالستان باید عاری از هرگونه علف هرز در حاشیه ها و درون نهالستان باشد.

3-پیوندک های دارای رشد کم و دارای علائم بیماری حذف شوند

4-آبیاری و کود ازته سرک در حد مناسب داده شود به طوری که نهال پیوندی در اواخر شهریور ماه دارای شرایط زیر باشد:

I.)تنه راست داشته باشد و تا راتفاع 50 سانتی متری فاقد انشعاب باشد.

II.) محل پیوند به خوبی جوش خورده باشد و هیچگونه زایده ای از پایه دیده نشود.

III.) حداقل ارتفاع از طوقه120-100 سانتی متر باشد.

IV.) حداقل قطر نهال در ارتفاع10 سانتی متر بالای محل پیوند 12میلی متر باشد.

V.)پیوندک نباید بیش از 1.5 سال عمر داشته باشد.

ح) كندن بسته بندي و عرضه نهال:

1-کندننهال های پیوندی حتی الامکان باید به صورت مکانیزه صورت گیرد.

2-نهال های کنده شده ، بایستی دارای سیستم ریشه ای مناسب باشند به طوریکه ریشه اصلی حداقل از عمق 30متری قطع شده باشد ، و دارای چندین ریشه فرعی درجه 2 و 3 باشد.

3-نهال ها بایستی در دسته های 10 تا 20 تایی یسته بندی شوند و به هر بسته اتیکت زده شود روی اتیکت نام رقم ، پلیه،رقم گرده زا ، نام تولید کننده ومحل تولید نهال و تاریخ کندن ذکر شده باشد.

4-ریشه نهال های بسته بندی شده قبل از انتقال باید زیر خاک مرطوب قرار داده شوند تا زا سرمایزدگی ،باد و آفتاب محافظت شود.

5-ریشه نهال های بسته بندی شده برای حمل بایستی باگونی نخی مرطوب پوشانیده شده و پس از آن با نایلون کاملاً پوشانده شود،سپس این بسته ها در کامیون بارگیری شده و روی آنها با نایلون یا برزنت پوشانده شود.

6-قبل از کاشت ریشه نهال ها بایستی با ایپستفاده از محلول 0.5 تیوفونین – متیل – تیرام ضد عفونی شود . ضد عفونی می تواند پس از کندن نهال ها توسط تولید کننده  صورت گیرد.

7- تولید کننده نهال موظف است لیست خریداران و تعداد نهال های فروخته شده به آنها را در دفتر ثبت و برای مدت لااقل 5 سال نگهداری نماید.

8-تولید کننده نهال موظف است فاکتور فروش با ثبت تاریخ؛ خصوصیاتو تعداد نهال را ارائه نماید . خریداران می توانند فاکتور فروش را تا زمان حصول اطمینان از صحت و سلامت نهال نزد خود نگه دارند.

 

ط)شرايط مورد لزوم جهت گواهي و صدور اجازه فروش نهال:

1-نهاستان در سال او یکبار و در سال دوم دوبار مورد بادید کمیته فنی قرار می گیرد. در سال اول وضعیت پیایه باید مورد تأیید قرار گیرد.

در سال دوم در نوبت اول اواسط مرداد ماه خصویات نهال و وضعیت سلامت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز به حذف نهال های دارای علائم به خزانه دارتوصیه لازم خو.اهد شد. دربازدید دوم (اوایل مهم ماه) عملکرد خزانه دار در رفع اشکالات احتمالی و وضعیت رشد و سلامت نهال مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.

2-نهالستان عمدتاً ه صورت چشمی ودر صورت نیاز با بررسی های آزمایشگاهی به منظور بررسی وجود عوامل بیماری زا چک می شود . نهال ها باید عاری ازهر گونه نشانه و علائم(sing & symptom) عوامل بیماری زا باشند.

3-درصورت وجود برخی از بیماری های مهم نظیر شارکا یا سوختگی برگ باید از تولید نهال در آن منطقه خودداری شود .نهالستان های دارای بیماری های فوق به طور کلی قابل تایید نمی باشند.

4-در پایان بازدید دوم علائم مربوط به بیماری های ویروسی و فیتوپلاسمایی باید زیر یک درصد باشد و در صورت نداشتن این سطح از سلامت نهالستان قابل تایید نمی باشند .

5-نهال های غیر پیوندی و اختلاط ارقام مجموعاً باید کمتر از 0.5 باشد.

6- نهال های تولید شده باید دارای شرایط ذکر شده در موارد I-V بند ه باشد.

7- نهال های باید عاری از عوامل ویروسی ، قارچی، باکتریایی ، نماتد های بیماری زا ، فیتوپلازمایی و ویروئیدی و برخی آفات مهم باشد . این عومل به شرح زیر است:

عوامل ویروسی :

                                                              Apple mosaic virus

                                              Apple chlorotic leaf spot virus           

                                                                    Plum pox virus             

                                                              Prunus dwarf virus

                                                 Prunu necrotic ringspot virus

عوامل قارچی:

                                                               Rosellinia necatrix

                                                                     Veriticivium sp

                                                                         Venturia sp

پوسیدگی فیتوفترایی                                     Phytoohthora sp 

 پوسیدگی  لب شتری                              Taphrina daformans                        آرمیلاریایی                                                 Armillaria mellea  

 

عوامل باکتریایی :

  سرطان طوقه                                            Agrobacteriun sp

شانکر باکتریایی هسته داران                   Pesudomonas syringae                                

 عامل بیماری آتشک                                     Ervinia amylorera                                                                                          

                           

 آفات:

شپشک نخودی شپشک آسایی شپشک گوجه

کنه قرمز اروپایی

سرشاخه خوار رزاسه

نماتدها:

عوامل فیتوپلازمایی

عوامل ویروئیدی

8-در پایان سال دوم در صورت امکان 0.1 از نهال ها با ازمون Ncm –ELISA  جهت بررسی وجود آلودگی ها چک می شود.

ي)مراحل اجرايي توليد نهال

مراحلی را که یک تولید کننده نهال باید قبل از تولید نهال انجام دهد تا نهالستان وی جهت گواهی و تأیید دردستور کار کمیته نهال قرار گیرد به شرح ذیل است. بدیهی است تمام حمایت های فنی ، مالی (شامل کمک های بلاعوض ، تسهیلات بانکی ، یارانه) و معنوی تنها از تولید کننده هایی به عمل خواهد آمد که مراحل زیر را طی نموده و نهال خود را بر اساس دستور العمل فوق الذکر تولید کنند.

1-ارائه درخواست احداث نهالستان به کمیته فنی نهال

2-بازدید کمیته فنی نهال از زمین محل احداث نهالستان

3-نمونه برداری از خاک و آب

4-تأیید زمین جهت احداث خزانه

5-آماده سازی زمین

6-احداث خزانه(تهیه بذور با پایه و احداث نهالستان زیر نظر کمیته فنی نهال)

7-عملیات داشت سال اول

8-بازدید کمیته فنی در سال اول

9-تأیید درختان ارقامی که بایستی پیوندک از انها تهیه گردد، توسط کمیته فنی نهال.

10-تهیه پیوندک و انجام پیوند در شهریورماه سال اول و مشخص کردن ارقام در نهالستان.

11-عملیات داشت سال دوم

12-بازدید کمیته فنی نهال در دو مرحله در سال دوم

13-تأیید نهالستان و صدور گواهی سلامت نهال

14- کندن نهال ازنهالستان و فروش نهال با صدور فاکتور و اتیکت گذاری .

 

 

 


هزینه های ثابت طرح

جدول (1) هزینه های تسطیح زمین

ردیف

شرح

تعداد - مقدار

واحد

بهای واحد(ریال)

مبلغ کل (هزار ریال)

1

تسطیح و جمع اوری  سنگها و شخم

1

هکتار

10000

10000

2

کود حیوانی پوسیده

4

تن

5000000

20000

3

مخلوط کردن خاک بستن پشته ها

1

هکتار

5000

5000

4

کود شیمایی ماکرو ومیکرو

2000

کیلو

2500

5000

جمع

40000

 

 

 

 

جدول(2) تاسیسات و تجهیزات و ادوات:

ردیف

شرح

تعداد - مقدار

واحد

بهای واحد(ریال)

مبلغ کل (هزار ریال)

1

تراکتورباغی

1

دستگاه

80000000

80000

2

انبار لوازم و ادوات

12

مترمربع

500000

600000

3

سردخا نه با انبار سرد

15

مترمربع

2000000

37500

4

سمپاش تراکتوری

1

دستگاه

15000000

18000

5

لوازم و ادوات باغبانی

1

سری

2000000

20000

6

استخرذخیره آب

100

مترمربع

4500000

45000

جمع

800500

 

جدول (3) نهاده های اولیه جهت احداث

ردیف

شرح

تعداد - مقدار

واحد

بهای واحد(ریال)

مبلغ کل (هزار ریال)

1

سیب درختی

1

کیلو

10000

500

2

بادام تلخ

12

کیلو

12000

720

3

هسته هلو

12

کیلو

12000

72000

4

کاشت بذور

-

-

-

15000

جمع كل

88220

 

 

 

جدول (4) هزینه های ثابت طرح:

ردیف

شرح

هزینه ها(هزار ریال)

1

 

هزینه های آماده سازی زمین

40000

2

 

تاسیسات و نجهیزات و ادوات

800500

3

نهاده های اولیه جهت احداث

88220

4

هزینه های قبل از بهره برداری

5000

5

هزینه های  پیش بینی نشده

7000

جمع کل

940720

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینهای جاری طرح :

 

جدول (1) هزینه داشت نهالستان و پیوند

 

ردیف

شرح

مقدار

واحد

قیمت(ریال)

قیمت کل(هزار ریال)

1

کوددهی

40000

کیلوگرم

500

2000

2

آبیاری

1

هکتار

8000000

5600

3

مبارزه با علف های هرز

1

هکتار

8000000

8000

4

حذف شاخه های زیرین نهال

1

هکتار

3000000

5000

5

مبارزیه باآفات گیاهی

1

هکتار

3000000

30000

6

تهیه پیوندک بادام ،هلو،سیب

80

عدد

200

16000

7

هزینه پیوند زدن نهال

80000

عدد

600

48000

جمع

114600

 

 

 

 

 

 

جدول (2)هزینه نگهداری نهال بعد از پیوند :

ردیف

شرح

تعداد -مقدار

واحد

قیمت(ریال)

مبلغ کل (هزار ریال)

1

بازکردن پلاستیک پیوندک و کوددهی به نهال

80000

اصله

120

9600

2

سمپاشی و خرید آفت کش ها

2

لیتر

-

200

جمع

9800

 


جدول (3)  هزینه های کارگری (یک سال،با احتساب بيمه و ماليات)

ردیف

شرح

تعداد

واحد

بها(ریال)

مبلغ کل (هزار ریال)

1

کارشناس ناظر

1

نفر

5000000

70000

2

کارگر

1

نفر

10000000

37800

جمع

107800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزینه های جاری :

ردیف

شرح

هزینه ها(هزار ریال)

1

داشت نهالستان و پیوند

54000

2

نگهداری نهال

8000

3

کارگری

17000

جمع

79000

 

 

 

 

 

جدول هزینه های طرح:

ردیف

شرح

هزینه ها(هزار ریال)

1

هزینه های جاری طرح

79000

2

هزینه های ثابت طرح

940720

جمع

1019720

 

 

 

تولیدات طرح:

قیمت فروش نهال هلو ، بادام، سیب به طور متوس  4000  ریال در نظر گرفته شده است. میزان تولید نهال در هر هکتار از همه ی گونه ها(هلو،بادام،سیب)60000 اصله می باشد که میزان درآمد تولید خالص طرح:

300000هزار ریال =5000 ریال* اصله60000

 

در طرح فوق هزینه های جاری طرح در دو سال برای تولید نهال 1000 هزار ریال در نظر گرفته شده است لذا سود خالص طرح معادل:

221000 هزار ریال سود خالص = 79000- 300000

 

بنابراین مجری طرح در صورت اخذ تسهیلات بانکی با سود 8% علاوه بر اینکه قادر به پرداخت اصل تسهیلات و سود ان است، طرح دارای سود مازاد بر این نیز بوده است و دارای توجیه اقتصادی است.

 

[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ ] [ 9:57 ] [ sohrab ] [ ]